BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP OPARTA JEST NA:

 • prowadzeniu wymaganych szkoleń dla pracowników (wstępne i okresowe),
 • kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy,
 • prowadzeniu postępowań powypadkowych w ścisłej współpracy z kierownictwem zakładu,
 • przestrzeganiu terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych,
 • ścisłym współdziałaniu w sprawie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej,
 • merytoryczny udział w opracowywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • wyposażania do wymaganego posiadania kart charakterystyk używanych w zakładzie pracy czynników i preparatów niebezpiecznych,
 • wykonywaniu innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),
 • nadzór w kwestiach dotyczących szeroko pojętego Prawa Pracy.
CENY USTALAMY PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ZAKRESEM USŁUG I DOSTOSOWUJEMY DO KONKRETNEGO KLIENTA I ZADANIA